Minimalna stawka godzinowa oraz ewidencja czasu pracy w 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa oraz ewidencja czasu pracy dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych od 1 stycznia 2017 roku.

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego, które od dnia 01.01.2017 roku obowiązuje przy zawieraniu umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług z tzw. „ samozatrudnionymi” (osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników i niezawierające umów ze zleceniobiorcami). Ponadto ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia rejestru liczby godzin pracy świadczących usługi na podstawie takich umów, co umożliwi weryfikację stosowanych stawek wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2017 roku nie ma możliwości zawierania umów zlecenia lub świadczenia usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej za wynagrodzeniem niższym niż wynikające z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok kalendarzowy.  Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 roku minimalna stawka godzinowa w 2017 roku nie będzie mogła być niższa niż 13 zł brutto za godzinę pracy. Minimalne wynagrodzenie będzie obowiązywało niezależnie od formy ustalenia wynagrodzenia w umowie, jeżeli Zleceniodawca zawrze ze Zleceniobiorcą umowę na stałą kwotę lub stawkę miesięczną, musi ona zostać ustalona w taki sposób, aby stawka za godzinę świadczenia usługi nie była niższa od minimalnej stawki godzinowej. Gdy ten warunek nie zostanie zapewniony, wynagrodzenie mimo to powinno zostać obliczone z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie będzie miał możliwości zrzec się stawki minimalnej.

 

Kolejna zmiana, to obowiązek ustalania i potwierdzania liczby godzin wykonywania umowy zlecenia lub świadczenia usług. Sposób prowadzenia rejestru godzin pracy powinien zostać określony w umowie. W razie braku takich zapisów zleceniobiorca lub świadczący usługi powinien rejestrować liczbę godzin pracy w formie pisemnej lub elektronicznej i comiesięcznie składać taką dokumentację  drugiej stronie przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Taką specyfikację godzin można załączyć pod fakturę.

Umowy, które zostały zawarte przed wejściem w życie nowych przepisów i będą obowiązywały po 1 stycznia 2017 roku, zostaną objęte zmianami, które wprowadza ustawa.

Ustawodawca przewidział pewne wyjątki, nowe regulacje nie będą miały zastosowania od umów, w których ustalono wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, a o miejscu i czasie ich wykonywania decyduje samodzielnie zleceniobiorca lub osoba świadcząca usługi (oba warunki muszą być spełnione łącznie). Zmiany nie obejmują również osób samozatrudnionych, jeżeli ich działalność została zarejestrowana w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.

Nowe przepisy likwidują też możliwość różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Do tej pory pracownikowi w pierwszym roku zatrudnienia można było zapłacić 80 procent płacy minimalnej.Po zmianach wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu będą otrzymywać płacę minimalną w jednakowej, pełnej wysokości.Nad przestrzeganiem nowych przepisów ma czuwać Państwowa Inspekcja Pracy.

Ustawa wprowadza jednocześnie rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która od 2017 roku będzie mogła przeprowadzić kontrole w zakresie wypłacenia wynagrodzenia. Zleceniobiorcom lub osobą świadczącym usługi. Naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinnej będzie zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Ostatnie wpisy

Leave a Comment